posttoday

เปิดสถิติการซื้อขายคาร์บอน เครดิตเดือน ม.ค. - ก.พ. 66

07 มีนาคม 2566

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชี้เติบโตมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2565 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 20-218 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หรือ อบก. รายงาน สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเดือน ม.ค. - ก.พ. 2566 ว่า ปี 2566 ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ในรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ผ่านตลาดทางการ หรือ Over-the-Counter (OTC) เริ่มคึกคักมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เติบโตมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 20-218 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

เปิดสถิติการซื้อขายคาร์บอน เครดิตเดือน ม.ค. - ก.พ. 66

 

สำหรับโครงการ T-VER ที่ผู้ซื้อให้ความสนใจและซื้อไปเพื่อใช้ชดเชยยังคงเป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล และชีวภาพ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสถิติการรับรองคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ประเภทพลังงานทดแทนมีการรับรองคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนมากที่สุด ในจำนวนกว่า 8.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 59.57% ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่มีการรับรองจาก อบก. ทั้งหมด 

 

ทั้งนี้ ราคาคาร์บอนเครดิตในรูปแบบ OTC ผู้ซื้อและผู้ขายจะพิจารณากำหนดราคาโดยขึ้นกับปัจจัยดังนี้ 

 

1.  ต้นทุนส่วนเพิ่มในการทำโครงการ T-VER เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างผู้ทวนสอบ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตของ อบก. 

 

2.  จำนวนปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้ง

 

3.  ผลประโยชน์รวม (Co-benefit) ของโครงการ