posttoday

"เนชั่น"พลิกกำไรปี65เพิ่ม423%-ประชุมผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.นี้

28 กุมภาพันธ์ 2566

“เนชั่น”ทำกำไรปี 2565 กว่า 395 ล้าน เพิ่มขึ้นถึง 423% “ฉาย”ชี้ผลจากจากยอดขายโตกว่า 30% จากการขยายตัวของรายได้กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์และจากการจัดกิจกรรม กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.66 พร้อมเสนอต่ออายุกรรมการรวม 3 ราย อีก 1 วาระ

บริษัทเนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION รายงานผลประกอบการปี 2565 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2565 มีกำไรสุทธิ 395.16 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนของบริษัทจำนวน 381.55 ล้านบาท หรือ 0.094 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนสุทธิ 118.07 ล้านบาท หรือ 0.029 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 423%

ในงบการเงินรวมปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,480.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 800.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 85% แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 914.98 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 467.62 ล้านบาท และ รายได้อื่นๆอีก 98.35 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายปี 2565 มีจำนวน 1,186.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 911.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 796.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 130.17 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 259.78 ล้านบาท

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NATION กล่าวว่า รายได้รวมสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก รายได้จากการขายโฆษณาสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น 45% และรายได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 165%
 

ส่วนกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 467.62 ล้านบาท มาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) จำนวน 457.76 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยอื่นจำนวน 9.86 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน NBC จำนวน 166.66 ล้านบาท

นายฉาย กล่าวว่า การจำหน่ายเงินลงทุนใน NBC ดังกล่าว เป็นการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทถือหุ้นใน NBC ทำให้ NBC สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    
“ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น”

อย่างไรก็ตามในวันที่ 28  ก.พ. 66 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) NATION ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

โดยมีมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

พร้อมเสนอแต่ตั้งคณะกรรมการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ รวม 3 ราย โดยในปีนี้งดการจ่ายเงินปันผลรอบการดำเนินงานในรอบปี 2565

รายละเอียดการประชุมตามที่บอร์ดอนุมัติ ประกอบด้วย

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการ
นายฉาย บุนนาค กรรมการ
นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ
 

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประ จำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี

ประธานกรรมการ 400,000 บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการอิสระที่มิได้ตำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการ 200,000 บาท/ท่าน/ปี
เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
อนุมัติกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระพร้อมกัน คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้

อนุมัติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24