posttoday

"ศรีสุวรรณ" ยื่นศาลปกครองกลางฟ้อง กสทช. เพิกถอนมติ “รับทราบ” ควบทรู-ดีแทค

23 กุมภาพันธ์ 2566

ชี้เข้าลักษณะเป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันโดยการกระทำทางอ้อมหรือผ่านตัวแทน กระทบผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า 118 ล้านเลขหมาย

23 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. "รับทราบ" การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เนื่องจากประกาศของกสทช.เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธรุกิจในกิจการโทรคมนาคมย้อนแย้งต่อกฎหมาย

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2565 เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการ
 

 

เนื่องจากเพราะก่อนมีการลงมติฯ กสทช.ไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการก่อนกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ ทั้งที่มติดังกล่าวกระทบกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่มีจำนวนมากกว่า 118 ล้านเลขหมายเฉพาะผู้ใช้บริการของทรูและดีแทคที่มีจำนวนสูงถึง 54 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และก่อนการลงมติคณะกรรมการ กสทช. ยังไม่ได้ดำเนินการรับฟังรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศที่ทางสำนักงานฯ ได้ว่าจ้างด้วย

 

อีกทั้งมติดังกล่าวขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม 2549 และประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่องการพิจารณาประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ 2561 อีกด้วย

 

อีกทั้งการรวมธุรกิจดังกล่าวระหว่างทรู และดีแทค เข้าลักษณะเป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันโดยการกระทำทางอ้อมหรือผ่านตัวแทน ซึ่ง กสทช. มีอํานาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่ง "ห้ามการรวมธุรกิจ" ได้ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําที่เป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม

 

ทั้งนี้ สอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ในคดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดําที่ 775/2565 ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า กสทช.ยังมีอำนาจตามข้อ 8 ของประกาศดังกล่าวที่จะ "ไม่อนุญาต" การควบรวมครั้งนี้

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.และมติรับทราบการรวมธุรกิจของทรูและดีแทคดังกล่าวเสียเพื่อปกป้อง "สมบัติของชาติ" เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้มิให้มีการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย โดยมิได้มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆได้ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 60