posttoday

“จุรินทร์” ตั้งเป้า เจรจา FTA ไทย-อียู อย่างเป็นทางการในไตรมาสแรก ปีนี้

03 กุมภาพันธ์ 2566

“จุรินทร์” จรดปากกาลงนามหนังสือเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบเจรจา " FTA ไทย-อียู" ตั้งเป้าเริ่ม เจรจาเป็นทางการ ได้ในไตรมาสแรกปี 66


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงความคืบหน้าการจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ห้องประชุมชั้น 11 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่าที่ตนได้เดินทางไปพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการค้าของสหภาพยุโรป (นายวัลดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า) ซึ่งสหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ มีความเห็นร่วมกันนับหนึ่งการทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป หลังที่ตนพบกับรองนายกฯของอียูแล้วแต่ละฝ่ายกลับไปดำเนินการภายในประเทศ โดยสหภาพยุโรปจะขอคำรับรองจาก 27 ประเทศสมาชิก ส่วนประเทศไทยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา ซึ่งวันนี้ตนได้ลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาแล้ว จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเรื่องเปิดการเจรจาร่วมกับผู้แทนของสหภาพยุโรปต่อไป

 

สหภาพยุโรปมีการทำ FTA กับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว 2 ประเทศ คือ สิงคโปร์และเวียดนาม ถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 3 ในอาเซียนซึ่งตนและรองนายกฯอียูตั้งเป้าเร่งกระบวนการภายใน เพื่อประกาศนับหนึ่งการเจรจาให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปีนี้ จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย สำหรับประเทศไทยจะได้แต้มต่อทั้งสินค้าบริการและการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต กับ 27 ประเทศที่เป็นสมาชิก