posttoday

กระทรวงแรงงาน เตือนอาชีพ “ไกด์” สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย ฝ่าฝืนส่งกลับประเทศ

30 มกราคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ห้ามใช้บริการ “ไกด์เถื่อน” สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีความผิดตามตามกฎหมาย และถูกส่งกลับระเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ส่วนใหญ่เดินทางมาในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์หรือผ่านบริษัทนำเที่ยว ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวนหนึ่ง ใช้บริการ ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ชาวต่างชาติที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย เพราะอาชีพมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นงานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ซึ่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 

 

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลือกจ้างไกด์ต่างชาติแทนคนไทย นอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้วยังทำให้เกิดการแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะรายได้หลักทางหนึ่งของไทยมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย เพื่อเป็นการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02 354 1729 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

 

สำหรับ งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำมีทั้งสิ้น 40 งาน โดยงานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นงานที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดในจำนวน 27 งาน เพราะเป็นอาชีพสงวนของไทย คนต่างด้าวจึงไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานดังกล่าวได้ รวมทั้งหากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วแต่ภายหลังลักลอบทำงานมัคคุเทศก์ จะมีความผิดตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรับตั้งแต่ 5,000 –50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศ และในส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีความผิดเช่นเดียวกัน ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

 

หากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 –200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว จำนวน 10,174 แห่ง ดำเนินคดี 360 แห่ง และตรวจสอบคนต่างชาติ จำนวน 156,471 คน ดำเนินคดี 808 คน ในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทย จำนวน 435 คน