posttoday

แนะตรวจสอบ "เครดิตบูโร"ฟรี หากถูกแบงก์ปฎิเสธสินเชื่อ

26 มกราคม 2566

"เครดิตบูโร" แนะ กรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยอ้างว่าเป็นเพราะ “เครดิตบูโร” ผู้ขอสินเชื่อสามารถตรวจได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายใน 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ขณะนี้อยู่ในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้ประชาชนประสบปัญหาภาระหนี้สินและต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นตัวได้ จึงมีจำนวนการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรมากเพิ่มขึ้น ซึ่งหากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีเหตุให้ต้องปฏิเสธการให้สินเชื่อ โดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโรนั้น ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้กำหนดการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล (ตัวท่าน) ที่คุ้มครองดูแลประชาชน ดังนั้นเมื่อท่านถูกปฏิเสธ/ไม่ให้สินเชื่อ โดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะ “เครดิตบูโร” เพียงนำหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกมาแสดงหลักฐาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง สามารถตรวจเครดิตบูโรฟรี! ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ”

 

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หรือ นโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินในขณะนั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อมูลเครดิตเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้น นอกเหนือจากข้อมูลจากแหล่งอื่น ที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา เช่น รายได้ รายจ่าย อาชีพ ประวัติการออม อายุงาน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ หากปรากฏว่าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทได้ปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค้าโดยเหตุเพราะการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท สถาบันการเงินแห่งนั้นจะต้องมีหนังสือปฏิเสธสินเชื่อให้แก่ลูกค้า พร้อมแจ้งที่อยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล และท่านสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงินไปขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยื่นตรวจเครดิตบูโรได้ที่