posttoday

ปี65 ต่างชาติแห่ลงทุนไทยกว่า 1.2 แสนลบ. ญี่ปุ่นนำโด่งกว่า 3.9 หมื่นลบ.

20 มกราคม 2566

พณ.เผย ปี 65 ต่างชาติลงทุนในไทย 128,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 กว่าครึ่ง หรือ 46,273 ล้านบาท ญี่ปุ่นนำโด่ง ตามด้วย จีน และฮ่องกง ขณะที่มีการจ้างงานคนไทยรวม 5,253 คน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ตลอดปี 65 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 583 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 218 ราย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 365 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 128,774 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 5,253 คน 

 

โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

-ญี่ปุ่น 151 ราย  26% เงินลงทุน 39,515 ล้านบาท 

-สิงคโปร์ 98 ราย  17% เงินลงทุน 15,893 ล้านบาท 

-สหรัฐอเมริกา 71 ราย 12% เงินลงทุน 3,418 ล้านบาท 

-ฮ่องกง 40 ราย 7% เงินลงทุน 18,188 ล้านบาท 

-จีน 31 ราย 5% เงินลงทุน 23,306 ล้านบาท

 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 64 พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย เพิ่มขึ้น 13 ราย คิดเป็น 2% ขณะที่ปี 65 อนุญาต 583 ราย ปี 64 อนุญาต 570 ราย เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 46,273 ล้านบาท คิดเป็น 56% โดย ปี 65 ลงทุน 128,774 ล้านบาท ปี 64 ลงทุน 82,501 ล้านบาท จ้างงานคนไทยลดลง 197 คน คิดเป็น 4% โดยปี 65 จ้างงาน 5,253 คน ปี 64 จ้างงาน 5,450 คน โดยปี 64 โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับปี 65 

 

โดย ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในปี 65 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ  และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ

 

-บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภา

-บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย

-บริการขุดลอก ถมทะเล และก่อสร้างม่านดักตะกอนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

-บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

-บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ 

-บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย

-บริการกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content 

 

ขณะที่ การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ปี 65 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 119 ราย คิดเป็น 20% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 52,879 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

-ญี่ปุ่น 47 ราย ลงทุน 24,738 ล้านบาท 

-จีน 11 ราย ลงทุน 11,444 ล้านบาท 

-สิงคโปร์ 11 ราย ลงทุน 5,005 ล้านบาท 

 

สำหรัรบธุรกิจที่ลงทุน อาทิ 

1) บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 

2) บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคุมการผลิตในโรงงาน และระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

3) บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน การอัพเกรดซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เฉพาะเดือนธ.ค.ปี 65 อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย 53 ราย เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 20 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 33 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 16,308 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 245 คน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีนสำหรับ ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่  

 

- บริการทางวิศวกรรม 

- บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค 

- บริการ Cloud Services 

- บริการกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content