posttoday

บิ๊กซี ผนึกกำลัง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เสริมแกร่งเกษตรกร

23 มิถุนายน 2565

บิ๊กซี ผนึกกำลัง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เสริมแกร่งเกษตรกร ดัน Big C Big Smart Local กระจายผลผลิตทั่วไทย

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาบิ๊กซี เปิดโครงการ Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน ส่งเสริมและรับซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ทั้งสินค้ำ SMEs โอท็อป และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนด้านการตลาดเป็นช่องทางกระจำยสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และตลาดสากล จากโครงการนี้ บิ๊กซี ยังเล็งเห็นว่าเกษตรกรไทยยังขาดช่องทางการตลาด ประสบปัญหาการสร้างรายได้ เมื่อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง บิ๊กซีจึงมีนโยบายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างจริงจัง โดยการเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร จึงได้ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ในการส่งเสริมพัฒนาศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรและสถาบันการเกษตร ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมกว่า 12,000 ครัวเรือน โดยมีทีมงานบิ๊กซีและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ร่วมดำเนินการด้านคัดสรร ตัดแต่ง บรรจุภัณฑ์ ส่งจำหน่ายโดยตรงให้กับบิ๊กซี เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สด สะอาด ได้มาตรฐาน ไปสู่มือลูกค้าบิ๊กซีในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนับจากกลางปี 2562 จนถึงสิ้นปี 2564 ได้รับซื้อสินค้าผลิตผลจากเกษตรภาคเหนือไปแล้วร่วม 7,700 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 351 ล้านบาท สามารถกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 16,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเกษตรกรในภาคเหนือทั้ง 5 จังหวัด ให้มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน สามารถสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ขอชื่นชมรูปแบบการบริหารจัดการและการช่วยเหลือเกษตรกรของผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญตลาดปลายทาง และมีช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร และเป็นการสร้างความร่วมมือที่จะสามารถเกิดประโยชน์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้าเกษตร ให้ได้รับการยอมรับ และสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน ผู้บริโภคทั่วไป และขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัย มีคุณภาพ ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค และตลาดปลายทางที่รับสินค้าของเกษตรกรไปขาย จะมีสินค้าคุณภาพที่ดี และประชาสัมพันธ์เพื่อขายให้กับลูกค้า และผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ”นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เล่าว่า “ในฐานะที่เป็นตัวแทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกันในครั้งนี้ โดยเราทำหน้าที่ในการประสานงานกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในการนำผลผลิตทางการเกษตรมารวบรวมจัดส่งให้กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตามชนิด ปริมาณ คุณภาพ วันและเวลาตามที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการบริหารจัดการ ศูนย์สินค้าเกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์สินค้าเกษตรฯ เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยส่งสินค้าจากเกษตรกรท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งเพาะปลูกได้ และจัดจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมยังเป็นการมอบความสะดวกให้ผู้บริโภค ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ในราคาที่เข้าถึงได้อีกด้วย”

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิตรวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีมาตรฐาน GAP และ GMP รวมถึงประสานช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดโดยขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดซื้อผลผลิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเกิดการต่อยอดไปยังสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป”

นายนิกร แซ่เห่อ ตัวแทน กลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงปางอุ๋ง เปิดเผยว่า “โครงการ Big C Big Smart Local ได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมากมาย ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มกำลังการผลิต และเกิดการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังเข้าไปมีส่วนช่วยให้คนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ลดอัตราการเกิดความเสี่ยงการใช้สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

บิ๊กซี ผนึกกำลัง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เสริมแกร่งเกษตรกร

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ บิ๊กซี ได้จัดทำขึ้นเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และเป็นสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรไทย โดยวิธีการรับซื้อตรงจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ อาหารสด ผัก ผลไม้ ภายใต้แบรนด์สินค้า “We Are Fresh” (วี อาร์ เฟร็ช) ที่ยึดหลัก “คัดสรรคุณภาพเพื่อความสด อร่อย” เป็นผลผลิตจากโครงการฯ นี้ด้วยเช่นกัน โดยคัดสรรคุณภาพ ผัก ผลไม้คุณภาพ ส่งตรงจากเกษตรกรท้องถิ่น มุ่งเน้นความสด สะอาด อร่อย ปลอดภัยปราศจากสารพิษตกค้าง ด้วยขั้นตอนการเพาะปลูกตามวิถีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเกษตรกรในโครงการ สามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกได้ ทำให้ได้ผักผลไม้สดคุณภาพดีส่งมอบแก่ผู้บริโภคและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ส่งตรงจากเกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้ จัดจำหน่ายที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบิ๊กซี มาร์เก็ต บิ๊กซี ฟู้ดเพลส และบิ๊กซี มินิ พร้อมการบริการภายใต้ 40 มาตรการความปลอดภัย เพื่อดูแลลูกค้า ครบทุกบริการทุกสาขา อยู่บ้านก็สั่งซื้อสินค้าจากบิ๊กซีผ่านช่องทางได้ง่ายๆ ทั้งไลน์มาชอปหรือโทร.มาชอป คลิก https://bit.ly/36lPLza บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi พิเศษ สมาชิกบิ๊กการ์ด ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 ส่วนลดคะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือ เฟซบุ๊ก Big C - บิ๊กซี https://www.facebook.com/BigCBigService หรือ โทร. 1756