posttoday

อาร์ ซี แอล ปรับโครงสร้างบริหาร รับธุรกิจเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว

20 มิถุนายน 2565

อาร์ ซี แอล ตั้ง ‘สุเมธ ตันธุวนิตย์’ ประธานบอร์ด ควบ ‘ทวินโชค ตันธุวนิตย์’ ขึ้นเป็นเอ็มดี คนใหม่ รับธุรกิจทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล เจาะผู้บริโภคอนาคต

หลังจาก บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยในปี2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal รวมทั้งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

โดย นายสุเมธ ตันตุวนิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาได้นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2531 และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในปี พ.ศ. 2536 

ตลอดระยะเวลา 42 ปีของการบุกเบิกและพัฒนาทางธุรกิจ นายสุเมธได้สร้างเสริมความสามารถในการดำเนินงาน และ ขยายเครือข่ายการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง จนบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย จากความทุ่มเทและความสำเร็จที่ผ่านมา นายสุเมธ จึงได้รับเกียรติ จากทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาโลจิสติกส์ และ บริหารธุรกิจ ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ทางคณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) แทนที่ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

และต่อจากนี้ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ จะสืบสานเจตนารมณ์และความสำเร็จดังกล่าวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งจะขับเคลื่อนการปรับปรุงกองเรือและระบบปฎิบัติการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและให้บริการในยุคดิจิทัลนี้   

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Aachen Jülich, ประเทศเยอรมนี 

และได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)ในปีพ.ศ. 2558 ด้วยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจกลุ่ม) ประสบการณ์ตลอด 7 ปีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานระดับการจัดการและบริหาร 

นายทวินโชคได้ขยายเส้นทางการให้บริการและเพิ่มจำนวนกองเรือ รวมถึงการดำเนินการปรับแผนและขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน และยังเป็นผู้นำทีมพัฒนาระบบการปฏิบัติการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำวิทยาการโรโบติกส์ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีมีประสิทธิภาพดีขึ้นและเพื่อพนักงานสามารถทำงานที่มีความสำคัญและซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น 

จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานี้ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้นายทวินโชคกรรมการผู้จัดการคนใหม่เป็นผู้นำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ ขยายเครือข่ายการให้บริการให้มีความครอบคลุมและแข็งแกร่ง 

รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป