posttoday

กนง.ยังไม่ประชุมด่วนปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามเฟด

17 มิถุนายน 2565

ธปท.แจง ยังไม่จำเป็นเรียกประชุมกนง.วาระเร่งด่วนเพื่อปรับขึ้นดอกเบี้ยตามเฟด การประชุมที่กำหนดไว้เดิมเพียงพอเหมาะสมแล้ว

รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตารางการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าที่ 6 ครั้งต่อปี ยังเพียงพอและมีความเหมาะสมสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพิจารณานโยบายการเงิน ขณะเดียวกันการประชุมของ กนง. ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กนง. ได้สื่อสารถึงแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะข้างหน้าด้วยความชัดเจน ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจนถึงระดับที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองทางเศรษฐกิจและภาวะการเงินได้

การจะมีประชุมนัดพิเศษจะเกิดขึ้นเพียงในภาวะพิเศษเฉพาะ (exceptional circumstances) ที่มีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการเงินที่ไม่ได้คาดไว้และอาจกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินนโยบายของ กนง. ได้แก่ เศรษฐกิจ เสถียรภาพราคา และเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างมีนัย

กำหนดการประชุม กนง.

กนง.ยังไม่ประชุมด่วนปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามเฟด

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้การประชุม กนง. ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 7 คน มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% Fโดยมีกรรมการ 3 ท่าน ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%

อย่างก็ตาม ที่่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งเดียว 0.75% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นไปอยู่ระดับ 1.75%

ส่งผลให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ธปท. จะมีการเรียกประชุม กนง. วาระเร่งด่วนเพื่อปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทย เพราะการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 10 ส.ค. 2565 เพื่อลดส่วนต่างกับดอกเบี้ยต่างประเทศ เป็นการชะลอเงินทุนไหลออก ทำให้ค่าเงินบาทอ่อน ราคาน้ำมันแพง และเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น