posttoday

กนอ.ออกแพ็กเกจกระตุ้นลงทุน ลดค่าเช่า-ค่าส่วนกลาง พื้นที่ 4 นิคมฯ

20 มกราคม 2565

กนอ.หวังลงทุนปี’65ฟื้นตัว จัดโปรโมชั่นลดค่าเช่าที่ดิน- ค่าส่วนกลาง ทั้งรายเก่ารายใหม่ ในนิคมฯ4แห่ง รับเบอร์ซิตี้ -สงขลา -สระแก้ว -พิจิตร

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 มีมติให้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสงขลา(ระยะที่1) จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตรซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.2565

สำหรับรายละเอียดของมาตรการได้แก่ 1. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

กนอ.ออกแพ็กเกจกระตุ้นลงทุน ลดค่าเช่า-ค่าส่วนกลาง พื้นที่ 4 นิคมฯ

ส่วนผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ขณะที่ผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

2.นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา  3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

กนอ.ออกแพ็กเกจกระตุ้นลงทุน ลดค่าเช่า-ค่าส่วนกลาง พื้นที่ 4 นิคมฯ

3.นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยทั้งผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐานใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษา      สิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

4.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

“มาตรการกระตุ้นลงทุน ใน 4 พื้นที่นิคมฯจะช่วย ลดภาระต้นทุนการลงทุนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่ กนอ.ยังคงมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เชื่อว่าการออกแพ็กเกจในครั้งนี้จะสามารถจูงใจนักลงทุนให้หันมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าการลงทุนในปีนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างแน่นอน” นายวีริศ กล่าว