posttoday

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

02 ธันวาคม 2564

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Power Plant ของ GPSC ตั้งอยู่ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อรับเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.โดย GPSC เป็นผู้ลงทุนและดำเนินกิจการ 100%

สานต่อความยั่งยืนธุรกิจคู่ชุมชน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวถึงแนวคิดก่อตั้งโรงไฟฟ้า RDF จังหวัดระยอง เป็นการต่อยอดจากการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างจริงจัง เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นรากฐานสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของบริษัทฯ

“สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและสหประชาชาติในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป” นายศิริเมธกล่าว

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

เดินเครื่องผลิตพร้อมส่งมอบพลังงานสะอาด

สำหรับโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง โดย GPSC ใช้งบลงทุนรวมประมาณ 2,217 ล้านบาท แบ่งการลงทุนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ประมาณ 1,655 ล้านบาท และโรงงานผลิต  RDF ประมาณ 562 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) มีกำลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

โมเดลโรงไฟฟ้าบริการจัดการขยะครบวงจร  

นายศิริเมธ กล่าวถึงจุดเด่นโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ คือ การบริหารจัดการขยะครบวงจรภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เริ่มตั้งแต่การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง เป็นผู้รวบรวมและนำมาไว้ในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการกำกับดูแลในแต่ละด้านอย่างครบถ้วน รวมถึงการประเมิน วิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพทางอากาศ และของเสีย อันจะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต ณ โรงไฟฟ้าแห่งนี้

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

เดินเครื่องผลิตพร้อมขายสู่ กฟภ.

สำหรับ โรงฟ้า RDF จังหวัดระยอง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ จ.ระยอง ที่จะตอบสนองการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC 

“GPSC วางเป้าหมายให้โรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ จะยังเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือโครงการระหว่างภาคเอกชนและภาคราชการส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ต่อไปในอนาคต” นายศิริเมธ กล่าวว่า     

ตอกย้ำตำแหน่ง ‘GPSC’ องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์ อนาคต  

นายศิริเมธ กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับโลกในอนาคต ที่ต้องพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มากขึ้น โดยแผนดำเนินการของโรงไฟฟ้า RDF จังหวัด ระยองแห่งนี้ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือก ในอนาคต ภายใต้ทิศทางของ GPSC ที่วางไว้ คือ นวัตกรรม พลังงาน สร้างสรรค์ อนาคต