posttoday

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน

17 มีนาคม 2564

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาววราลี โลหะการก (นางสาววราลี) เป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน 7 วัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2561 นางสาววราลีสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา) และหุ้นในปริมาณมาก โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อบัญชีของลูกค้ามีผลขาดทุนจำนวนมาก จึงหลอกให้ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายสัญญาเพิ่มเติม เพื่อนำไปซื้อขายสัญญาต่อ และจัดทำสรุปรายการซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้นเองส่งให้ลูกค้าทราบ เพื่อปกปิดไม่ให้ลูกค้าทราบรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า รวมทั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560 และเดือนสิงหาคม 2561 นางสาววราลีให้ลูกค้าลงนามเอกสารการยืนยันการซื้อขายย้อนหลังทั้งที่ลูกค้าไม่ได้มาสั่งซื้อขายที่ห้องค้า เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนในจำนวนที่มากกว่าปกติที่ควรจะได้รับ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นางสาววราลีไม่ซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า และไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ และเมื่อลูกค้าทวงถามถึงเงินปันผล นางสาววราลีจึงโอนเงินส่วนตัวให้ลูกค้าแทน เพื่อปิดบังข้อเท็จจริงดังกล่าว อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุน

การกระทำของนางสาววราลีข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1** เป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน 7 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบดังกล่าวของนางสาววราลี มีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 มีนาคม 2564 จนครบกำหนด 2 ปี 5 เดือน 7 วัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบบัญชีซื้อขายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาซื้อขาย โดยที่ไม่ทราบ รวมถึงหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายเป็นประจำ โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว ส่วนผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน ไม่ว่าผู้ลงทุนจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต