posttoday

ธปท.เลื่อนใช้เกณฑ์สินเชื่อบ้าน

09 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงเกณฑ์กํากับสินเชื่อบ้าน ผ่อนปรนให้สอดคล้องชีวิตจริง เว้นประกัน-เงินกู้เอสเอ็มอีไม่ต้องรวมท็อปอัพ เลื่อนใช้เป็น 1 เม.ย. 62

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงเกณฑ์กํากับสินเชื่อบ้าน ผ่อนปรนให้สอดคล้องชีวิตจริง เว้นประกัน-เงินกู้เอสเอ็มอีไม่ต้องรวมท็อปอัพ เลื่อนใช้เป็น 1 เม.ย. 62

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเท เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผู้ให้ความเห็นจํานวนมากในหลากหลายมิติ ซึ่ง ธปท. ขอขอบคุณทุกความเห็น โดย คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  ได้รับมาประกอบการพิจารณา ก่อนสรุปหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สาระสําคัญดังนี้

1. การกําหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้นสําหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไปและที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทและผ่อนชําระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้อง วางดาวน์ 10% ถ้าผ่อนชําระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องวางดาวน์ 20% สําหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไปจะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา

"เกณฑ์ดังกล่าวจะไม่กระทบประชาชนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และ จะไม่บังคับใช้กับการกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง รวมทั้ง จะไม่กระทบการรีไฟแนนซ์สําหรับ ผู้กู้ที่มีภาระผ่อนเพียงหนึ่งหลัง ทั้งนี้ การรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยในทุกกรณีให้ใช้ราคาประเมินใหม่เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน" นายจาตุรงค์ กล่าว

นายจาตุรงค์ กล่าวว่า 2. การนับรวมสินเชื่อ Top-up ในวงเงินที่ขอกู้ จะนับรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อ Top-up) ทุกประเภทที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ โดยให้ยกเว้น (1) สินเชื่อที่ใช้ชําระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ (2) สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

3. วันที่ใช้บังคับ จะเริ่มใช้บังคับกับสัญญากู้ซื้อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะยกเว้นกรณีที่มีสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อ ผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

สำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ดูแลประชาชนที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม (2) ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ สถาบันการเงิน และ (3) เป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาในภาค อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในต้นตอสําคัญของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดทั่วโลก ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามการปรับตัว ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการตรวจสอบให้สถาบันการเงินมีแนวนโยบายและพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์

ธปท.เลื่อนใช้เกณฑ์สินเชื่อบ้าน

ธปท.เลื่อนใช้เกณฑ์สินเชื่อบ้าน