posttoday

ชี้คนได้ภาษาที่2 เงินเดือนพุ่ง30%

09 มิถุนายน 2559

จ๊อบส์ดีบีชี้กลุ่มแรงงานมีทักษะภาษาที่ 2 รายได้เพิ่ม 30% งานขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจยังครองแชมป์เป็นที่ต้องการสูงสุด

จ๊อบส์ดีบีชี้กลุ่มแรงงานมีทักษะภาษาที่ 2 รายได้เพิ่ม 30% งานขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจยังครองแชมป์เป็นที่ต้องการสูงสุด

นางนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้สำรวจผู้ประกอบการในไทยเกี่ยวกับทักษะของคนทำงานที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มจากทักษะความรู้เฉพาะทางของตำแหน่งงาน พบว่าผู้ประกอบการยังต้องการอีก 2 ทักษะจำเป็น คือทักษะภาษาที่ 2 นอกเหนือภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งการรู้ภาษาที่ 2 อาจทำให้ เงินเดือนคนทำงานเพิ่ม 30% ขึ้นไปเมื่อเทียบคนทำงานที่รู้ภาษาเดียว

สำหรับอีกทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการมากคือ ทักษะการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องภาษา แต่เป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถนำสารสื่อไปยังผู้รับสารแล้วเข้าใจตรงกันได้

ขณะเดียวกันเมื่อสำรวจ 10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในทุกตำแหน่งงาน พบว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักโดย 10 อันดับยังคงเป็นสายงานเดิมๆ อาจสลับอันดับความต้องการกันบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ใน 10 อันดับ อันดับแรกคือ งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ ความต้องการ 14% เมื่อเทียบตำแหน่งงานทั้งหมดที่ประกาศหา

อันดับรองลงมาคืองานวิศวกรรม 13% งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 12% งานบัญชี 12% งานไอที 11% งานการตลาด ประชาสัมพันธ์ 7% งานธนาคาร งานการเงิน 5% งานขนส่ง 4% งานสื่อและโฆษณา 3% และงานบริการเฉพาะทาง 3%

"สายงานที่เกี่ยวกับการออกแบบเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดตำแหน่งงานระดับพนักงานทั่วไป อายุงาน 0-2 ปี ส่วนสายงานที่ความต้องการสูงในตลาดตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดับกลางและหัวหน้างาน คือ งานการบริการเฉพาะทาง ขณะที่งานบริหาร เป็นสายงานที่ต้องการสูงในตำแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไป และงานไอทีในตำแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไปในตลาดมีอัตราเติบโตถึง 853%"