logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ปศุสัตว์ ปลื้ม เกาหลีเตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก

10 มิถุนายน 2560

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยข่าวดี เกาหลีใต้เตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยข่าวดี เกาหลีใต้เตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก

นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เตรียมรายงานผลการเจรจากระหว่างผู้แทนรัฐบาลด้านความปลอดภัยอาหารของประเเทศเกาหลีใต้และของกรมปศุสัตว์ของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ได้สรุปผลการตรวจรับรองของทางการเกาหลีและเป็นข่าวดีของประเทศไทย

"ท่าน รมว.กษ.ท่านมาดันเรื่องส่งออกมากโดยเฉพาะการส่งออกไปเกาหลีทั้งไก่สดแช่แข็งและไข่ไก่สดโดยเป้าหมายต่อไปคือการส่งออกไปสหภาพยุโรป"นายสรวิศกล่าว

ทั้งนี้ทีี่ผ่านมาสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้ยกระดับมาตรฐานเป็นระดับโลกและเป็นสากล(Global Class) มีการผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งออกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับในหลายประเทศมีปัญหาโรคระบาดในสัตว์ทำให้กระทบการส่งออกไปทั่วโลก

สำหรับการเตรียมส่งออกไข่ไก่ในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากยังไม่เคยส่งออกไข่สดได้ยกเว้นเขมร ลาว กัมพูชา พม่าแต่ปัจจุบันสามารถส่งออกไปสิงคโปร์และเกาหลี