logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

สั่งทีโอทีเคลียร์ปมคลื่น

12 ธันวาคม 2558

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่อนหนังสือด่วน แนะทีโอทีฟ้องเคลียร์ปมประมูลคลื่น 900 MHz

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่อนหนังสือด่วน แนะทีโอทีฟ้องเคลียร์ปมประมูลคลื่น 900 MHz

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือด่วนที่สุดไปยังฝ่ายบริหารของบริษัท ทีโอที และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที (สรท.) แจ้งผลวินิจฉัยข้อร้องเรียนที่ สรท.ร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการประมูลคลื่น 900 MHz ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าทำให้ทีโอทีได้รับความเสียหายหรือไม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า การตีความสถานภาพคลื่น 900 MHz ของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันชัดเจนในสาระสำคัญ โดยทีโอทีบอกว่าคลื่นต้องกลับเป็นของทีโอที ส่วน กสทช.บอกว่าต้องนำคลื่นไปจัดสรรใหม่ และในข้อเท็จจริงพบว่าคลื่น 900 MHz ดังกล่าวมีความสำคัญต่อทีโอทีมาก เพราะหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 900 MHz เอไอเอส คู่สัญญาต้องโอนโครงข่ายให้ทีโอที ซึ่งทีโอทีต้องใช้คลื่นดังกล่าวเพื่อรองรับโครงข่ายที่รับมอบจากเอไอเอส

ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จึงมีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ขององค์กร

ประกอบกับที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที ระบุว่า หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 900 MHz เอกชนต้องส่งคืนคลื่น พร้อมลูกค้าและอุปกรณ์โครงข่ายให้แก่ทีโอที แต่ กสทช.ได้ออกแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กำหนดให้คลื่นความถี่ของหน่วยงานเจ้าของสัมปทานสิ้นสุดเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิการถือครองคลื่น 900 MHz ของทีโอที

"การเพิกเฉยละเลย ไม่ป้องกันบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอให้ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที และปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบถ้วนทุกประเด็น หากพบว่าการประมูลคลื่น 900 MHz วันที่ 15 ธ.ค.นี้ ส่งผลกระทบต่อทีโอที ขอให้ทีโอทีในฐานะผู้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหาย ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยเร็ว" ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุ

ก่อนหน้านี้ สรท.ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้ชี้ขาดสิทธิในคลื่น 900 MHz แต่ศาลไม่รับพิจารณา เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง