posttoday

แม่สอดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

30 ตุลาคม 2558

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก

โดย...อัศวิน พินิจวงษ์ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็จะเร่งรัดให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแม่สอดขึ้นโดยเร็วที่สุด ควบคู่กับนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ

อย่างไรก็ตาม ใช่เพียงการผลักดันจากส่วนกลางเท่านั้น ในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนของแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด ก็พยายามผลักดันโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ล่าสุด วันที่ 29 ต.ค.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-หัวหน้าส่วนการงาน ที่ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

โดยโครงการที่เทศบาลนครแม่สอดจะผลักดัน ได้แก่ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด และโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ การขอใช้พื้นที่ 3,000 ไร่ สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และโครงการศูนย์วัฒนธรรม 2 แผ่นดินแม่สอด-เมียวดี Sister City แลนด์มาร์คนครแม่สอด 

เทอดเกียรติ กล่าวว่า ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด) จะต้องขับเคลื่อนการทำงานทั้งในกรอบและนอกกรอบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเทศบาลนครแม่สอดจะเร่งดำเนินโครงการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเป็นท้องถิ่นนำร่องการผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด การผลักดันสร้างศูนย์วัฒนธรรม 2 แผ่นดินแม่สอด-เมียวดี Sister City ไทย-เมียนมา การรักษาสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ

“ขณะนี้ได้มีการขอใช้พื้นที่ 3,000 ไร่ บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด เพื่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่และพื้นที่ต่างๆ ในการพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเปิดศูนย์วัฒนธรรม 2 แผ่นดินแม่สอด-เมียวดี เนื่องจากที่นี่คือด่านการค้าชายแดนสำคัญ และประตูวัฒนธรรมอาเซียนในอนาคต” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าว