logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ประเมินภาวะผู้นำ ได้อย่างไร (1)

ประเมินภาวะผู้นำ ได้อย่างไร (1)

05 พฤษภาคม 2559

ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่างๆ เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ ความหลากหลาย โครงสร้างองค์กร และการแข่งขันในสากล

โดย...ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่างๆ เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ ความหลากหลาย โครงสร้างองค์กร และการแข่งขันในสากล สมรรถนะที่ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ในการนำทีมและองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน เช่นนั้นแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่าภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีประสิทธิผลคืออะไร และประเมินอย่างไร

ดร.มาแชล โกลด์สมิท (Marshall Goldsmith) ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำและโค้ชผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักคิดต้นแบบ ที่มีผลงานการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง จึงหันมาให้ความสนใจในการศึกษาสมรรถนะภาวะผู้นำ เพื่อช่วยทำนายล่วงหน้ามายังยุคปัจจุบัน และให้องค์กรได้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างทันการณ์

ในปี ค.ศ. 1997 ดร.โกลด์สมิท และทีมงานเริ่มการวิจัยสมรรถนะของผู้นำแห่งอนาคต (Global Leader of the Future) การวิจัยนี้ใช้เวลาสี่ปีเพื่อค้นหาคำตอบที่มุ่งหวังให้ครอบคลุมและให้ได้คุณค่าด้านความเป็นสากลให้มากที่สุด เริ่มจากการสัมภาษณ์ CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 100 เพื่อให้ได้ชื่อของนักคิดดีเด่นที่ได้รับการยอมรับว่าเชี่ยวชาญที่สุดในด้านภาวะผู้นำระดับสากล ผลออกมาได้ 18 ท่าน เช่น จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) วอร์เร็น เบนนิส (Warren Bennis) เฮนรี คิสซินเจอร์ (Henry Kissinger) รวมถึง ดร.โกลด์สมิท เอง และท่านอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้ร่วมกันเสนอชุดสมรรถนะภาวะผู้นำที่สำคัญ จากพื้นฐานนี้ทีมวิจัยได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมอีก 500 คน ที่มาจากองค์กรต่างๆ 200 แห่ง ใน 6 ทวีป เพื่อทดสอบชุดสมรรถนะดังกล่าว

ผลที่ออกมาได้สมรรถนะ Global Leadership Competency 15 ข้อ หากแยกเป็นสองกลุ่มหลักคือ ความสามารถเรื่องงาน และความสามารถเรื่องคน ด้านงาน มีสองกลุ่มย่อยคือ หนึ่งการสร้างความแน่ใจและมั่นใจในความสำเร็จ และสองการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านคน แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ ด้านการสื่อสาร การสร้างความผูกพันที่คนมีต่อองค์กร และการสร้างการมีส่วนร่วม ครั้งหน้าดิฉันจะขยายความเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการประเมินและพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวค่ะ