โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

บทวิเคราะห์อาเซียน

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

  • 01 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.
  • | เปิดอ่าน 1,612
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

BIMSTEC (บิมสเทค) กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย หวังให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) หรือกรอบความร่วมมือ BIMSTEC (บิมสเทค) เป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน

BIMSTEC ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีประเทศสมาชิกดั้งเดิม 4 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย และไทย ส่วนเมียนมา ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ต่อมาเนปาลและภูฏานได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ

ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศสมาชิก และเพื่อดึงดูดนักธุรกิจจากภายนอกให้เข้ามาทำการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิก BIMSTEC ให้มากขึ้น โดยขอบเขตของกรอบความตกลงครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การเปิดเสรีการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน และการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ความเป็นมาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี เริ่มจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้า BIMSTEC ครั้งที่ 4 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อเจรจาจัดทำกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (BIMSTEC Free Trade Area) ต่อมารัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้าของประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเจรจาการค้า BIMSTEC (BIMSTEC TNC) เพื่อเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC ต่อไป โดยปัจจุบัน ศรีลังกาทำหน้าที่เป็นประธานถาวรคณะกรรมการการเจรจาการค้า BIMSTECโดยสำนักงานเลขาธิการ BIMSTEC ตั้งอยู่ ณ กรุงธากา บังคลาเทศ

สาระสำคัญของกรอบความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน อยู่ภายใต้การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อให้การเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC มีความก้าวหน้ามากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ภายใต้การจัดทำความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) และความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร

การจัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) เป็นความตกลงที่เสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าของกันและกันในการทำการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้ามีมาตรฐานบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศจะเปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำการค้าของประเทศคู่ค้า โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซ้ำอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน

ปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (BIMSTEC TNC) ได้มีการจัดประชุมเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี BIMSTEC มาแล้วอย่างต่อเนื่องจำนวน 20 ครั้ง โดยครั้งสุดท้าย ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย โดยในการเจรจา BIMSTEC TNC ที่ผ่านมาทั้ง 20 รอบเน้นการเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าสินค้า และได้มีการตั้งคณะทำงาน (Working Group) เพื่อศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี 6 คณะ ซึ่งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า คือ คณะทำงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า และได้มีการจัดทำข้อตกลงทางการค้าภายใต้ Agreement on Trade Facilitation for the BIMSTEC FTA

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (BIMSTEC TNC) ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย คณะเจรจาฯ ของอินเดียก็ขอไม่เข้าร่วมการประชุม BIMSTEC TNC อีกต่อไป เนื่องจากต้องการแก้ไขการจัดทำกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs)

สำหรับสินค้า 147 รายการ ที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 19 ในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากรายการดังกล่าวที่ได้สรุปไปแล้วนั้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายการค้าของรัฐบาลอินเดียในปัจจุบัน โดยอินเดียจะจัดทำข้อคิดเห็นในรายการดังกล่าวและส่งให้สำนักงานเลขาธิการ BIMSTEC เพื่อส่งให้ประเทศสมาชิกอื่น ๆ พิจารณาต่อไป

หลังจากเกิดความล่าช้าที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 20 การประชุม ครั้งที่ 21 สามารถจัดขึ้นได้ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ห่างจากครั้งที่ 20 เป็นเวลา 3 ปีเศษ) ณ กรุงธากา บังคลาเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิกสามารถหาข้อสรุปในข้อตกลงการค้าเสรีได้ 3 ฉบับ ได้แก่ Agreement on Trade in Goods, Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters และ Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงการลงทุน ข้อตกลงการค้าบริการ และข้อตกลงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ก็ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้และต้องมีการเจรจาต่อไป

 

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+