โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

ข่าวประชาคมอาเซียน

MP3EI

  • 23 เมษายน 2557 เวลา 21:55 น.
  • | เปิดอ่าน 797
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+

MP3EI

โดย...เกษมสันต์ วีระกุล

MP3EI นี่เป็นคำย่อมาจากภาษาอินโดนีเซียนะครับ เป็นแผนแม่บท 15 ปี ในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ที่จะใช้ในช่วงปี 2554-2568 ซึ่งอินโดนีเซียตั้งเป้าเอาไว้ว่าเมื่อถึงปี 2568 แล้ว คนอินโดนีเซียจะมีรายได้คนละ 5 แสนบาท และอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด 1 ใน 10 ของโลก

เพื่อให้แผนสำเร็จ อินโดนีเซียจะต้องลงทุนอย่างน้อยๆ 14 ล้านล้านบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน และลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และปฏิรูประบบบริหารจัดการและกฎหมาย

ในแผน MP3EI นี้ รัฐบาลอินโดนีเซียเขียนสิ่งที่คิดว่าจะทำไว้ชัดเจน ผมเลยขอเอามาบันทึกให้อ่านกันตรงนี้นะครับ 1) จะต้องทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศเข้าใจในวัตถุประสงค์ แนวคิด และสิ่งที่จำเป็นต้องทำของแผนนี้ เพื่อให้แผนนี้เดินหน้าไปได้ 2) รัฐบาลรู้ดีว่ากลุ่มต่างๆ มีความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์จากแผนนี้ต่างกันดังนั้นจะต้องทำให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับแผนนี้ และจะต้องเน้นการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อความสำเร็จ 3) รัฐบาลจะทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินหน้าตามแผนนี้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ จะไม่เป็นอุปสรรค

4) รัฐบาลจะตั้งคณะทำงานระดับชาติซึ่งมีหน้าที่ประสานกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานกับสาธารณะเป็นรายไตรมาส 5) รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการเร่งรัด ปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้เป็นแรงดึงดูดให้ภาคเอกชนอยากที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองมากขึ้น 6) ในแผนงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 นั้น แผนระยะสั้นและระยะยาวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังบอกไม่ได้ว่าเงินทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนนี้นั้นจะเอามาจากไหน

7) ในการเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจจะต้องเขียนอย่างมียุทธศาสตร์ที่ดี ซึ่งควรจะไปเรียนรู้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จ 8) ประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้นำระดับชาติที่จะพัฒนาแผนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความชัดเจนว่าโครงการไหนพร้อมจะลงทุนกันเมื่อไหร่ อย่างไร การประสานความร่วมมือในการลงทุนระดับชาติกับระดับท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร

9) รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออกของอินโดนีเซียเป็นอันดับแรก เพื่อลดความแตกต่างของรายได้กับภูมิภาคอื่นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนสนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นในภาคตะวันออกนี้

ในแผน MP3EI นี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้แบ่งระยะเวลาของแผนนี้ออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะแรกในช่วงปี 2554-2558 รัฐบาลจะเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นการวางพื้นฐานไปยังระยะที่สอง ซึ่งอยู่ในช่วงปี 2558-2563 เมื่อรัฐบาลกลางได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ให้แล้ว

 ในระยะที่สองนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง แต่ละพื้นที่ย่อมมีโอกาส ศักยภาพ อุปสรรค และปัญหาที่ต่างกัน รัฐบาลท้องถิ่นนั้นย่อมจะเข้าใจในพื้นที่ดีกว่า ซึ่งในระยะนี้จะต้องเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและความโปร่งใส ส่วนระยะที่สามคือช่วงปี 2563-2568 นั้นรัฐบาลจะเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและทำให้อินโดนีเซียเติบโตอย่างยั่งยืน

ในแผน MP3EI นี้แม้ยุทธศาสตร์จะไม่ชัดเจนและละเอียดเท่ากับแผนที่ PEMANDU ของมาเลเซียทำ แต่ก็ต้องถือว่าวันนี้อินโดนีเซียกำลังเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์แล้วนะครับ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+